Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

Charakteristika logopedické třídy :

Vzdělávací obsah logopedické třídy směřuje   k dosahování vzdělávacích cílů společných pro všechny třídy MŠ, který je doplněn o specifické potřeby dětí. Specifickým cílem je reedukace narušených komunikačních schopností a stimulace řečových a jazykových dovedností dětí.

Vzdělávání v logopedické třídě vyžaduje i další podmínky: - ambulance, pomůcky, organizace vzdělávání, personální zajištění,snížený počet dětí - 14, spolupráce s rodinou, komunikace s odbornými institucemi apod.

Individuální denní práce se člení na ambulantní nápravu řeči a logopedickou podporu ve třídě.

Odborným garantem třídy je Speciálně-logopedické centrum pro vady řeči( dále jen SPC), Brno-Veslařská 234.

Zařazení dítěte do logopedické třídy: Několikrát ročně vyhlašuje lopedická třída tzv.Poradenské dny, na které přichází rodiče MŠ se svým dítětem mají-li pochybnosti o výslovnosti svého dítěte. Logopedka pak udělá logopedické vyšetření, na jehož  základě se společně dohodnou na dalším postupu. Je-li vada menší, je rodičům nabídnuta logopedická ambulance na jiném pracovišti. Adept na zařazení do třídy je poslán navstupní vyšetření do SPC. Po zařazení  logopedka z SPC dochází 3x ročně do MŠ, kde dělá vstupní,kontrolní a výstupní vyšetření.

Lopedická péče ve třídě: Každé dítě má individuální plán a podrobnou diagnostiku dítěte. Logopedická podpora je zaměřena na dýchání,artikulaci,hrubou a jemnou motoriku,grafomotoriku,obratnost, koordinaci těla,smyslové vnímání,prostorovou a časovou orientaci,matematické představy, obsahovou a gramatickou stránku řeči, rozumové schopnosti, samostatnost, soustředěnost a pozornost.

Logopedie v ZŠ Jasanová:  Základní škola Jasanová nabízí pokračování logopedické péče i v 1.třídě.

Složité případy a děti s dalšími přidruženými poruchami mohou nastoupit do Základní školy pro děti s vadami řeči na Veslařské ul.